Орон зайн зураглалыг ашиглах нь

  1. Зорилго, хэрэгцээ шаардлага, хамрах хүрээ
  2. Эрх зүйн зураглал
  3. Загвар стандарт, түүний үндсэн хэсгүүд
  4. Загварууд
  5. Орон зайн зураглал

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Задаргааг жич оруулна. Тухайн хуудсан дээрх хэсэг нь задраад, бусад хэсгүүдийн гарчиг линк-ээр дарж орохоор байна]

id-1272

Сурталчилгаа