Зорилго, хэрэгцээ шаардлага, хамрах хүрээ

  1. Зорилго, хэрэгцээ шаардлага, хамрах хүрээ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1. Эрх зүйн зураглал
  2. Загвар стандарт, түүний үндсэн хэсгүүд
  3. Загварууд
  4. Орон зайн зураглал

[Задаргааг жич оруулна. Тухайн хуудсан дээрх хэсэг нь задраад, бусад хэсгүүдийн гарчиг линк-ээр дарж орохоор байна]

id-1263

 

 

Сурталчилгаа