Загвар стандарт, түүний үндсэн хэсгүүд

  1. Зорилго, хэрэгцээ шаардлага, хамрах хүрээ
  2. Эрх зүйн зураглал
  3. Загвар стандарт, түүний үндсэн хэсгүүд

. . . . . . . . . . . . . . .

  1. Загварууд
  2. Орон зайн зураглал

[Задаргааг жич оруулна. Тухайн хуудсан дээрх хэсэг нь задраад, бусад хэсгүүдийн гарчиг линк-ээр дарж орохоор байна]

id-1267

Сурталчилгаа