Загварууд

  1. Зорилго, хэрэгцээ шаардлага, хамрах хүрээ
  2. Эрх зүйн зураглал
  3. Загвар стандарт, түүний үндсэн хэсгүүд
  4. Загварууд
  5. Орон зайн зураглалыг ашиглах нь

id-1269

Сурталчилгаа