Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Тухайн орон нутаг дахь тусгай хамгаалалттай газар нутгийн жагсаалт


1.

2.

3.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Тухайн орон нутаг дахь тусгай хамгаалалттай газар нутаг тус бүрийн мэдээлэл


Дугаар:

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нэр:

ID:

ТЗ-ын өөрчлөлтийн дугаар:

Ангилал:

Төрөл:

Зориулалт:

Байршил:

Талбайн хэмжээ (га):

Дэлгэрэнгүй:

 


Дугаар:

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нэр:

ID:

ТЗ-ын өөрчлөлтийн дугаар:

Ангилал:

Төрөл:

Зориулалт:

Байршил:

Талбайн хэмжээ (га):

Дэлгэрэнгүй:

 


Тухайн орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар

Тусгай хамгаалалтттай газар нутгийн нэр

ID

ТЗ-ын өөрчлөлтийн дугаар

Ангилал

Төрөл

Зориулалт

Байршил

Талбайн хэмжээ

(га)

Дэлгэрэнгүй

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

Advertisements