Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь газар ашиглалт (зөвшөөрөл)

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь газар ашиглалт (зөвшөөрөл) тус бүрийн мэдээлэл


1.

2.

3.

4.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь газар ашиглалт (зөвшөөрөл) тус бүрийн мэдээлэл


Газар ашиглах гэрээний дугаар:

Огноо:

Гэрээ байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Гэрээ байгуулсан төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны нэр:

Газар ашиглах зориулалт:

Ашиглах газрын хилийн хязгаар, хэмжээ:

Гэрээний хугацаа, сунгасан байдал:

Дэлгэрэнгүй:

 


Газар ашиглах гэрээний дугаар:

Огноо:

Гэрээ байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Гэрээ байгуулсан төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны нэр:

Газар ашиглах зориулалт:

Ашиглах газрын хилийн хязгаар, хэмжээ:

Гэрээний хугацаа, сунгасан байдал:

Дэлгэрэнгүй:

 


Газар ашиглах гэрээний дугаар:

Огноо:

Гэрээ байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Гэрээ байгуулсан төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны нэр:

Газар ашиглах зориулалт:

Ашиглах газрын хилийн хязгаар, хэмжээ:

Гэрээний хугацаа, сунгасан байдал:

Дэлгэрэнгүй:

 


Тухайн орон нутгийн булгуудын талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


 

Advertisements