Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь судалгаа, шинжилгээний ажил (зөвшөөрөл)

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь судалгаа, шинжилгээний ажлын жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .


Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь судалгаа, шинжилгээний ажил тус бүрийн мэдээлэл


Судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах гэрээний дугаар, огноо:

Судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах байууллага:

Гэрээ байгуулсан төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтан:

Судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах газрын хилийн хязгаар, хэмжээ:

Гэрээний хугацаа:

Судалгаа, шинжилгээний ажлын агуулга:

Дэлгэрэнгүй:

 


Судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах гэрээний дугаар, огноо:

Судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах байууллага:

Гэрээ байгуулсан төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтан:

Судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах газрын хилийн хязгаар, хэмжээ:

Гэрээний хугацаа:

Судалгаа, шинжилгээний ажлын агуулга:

Дэлгэрэнгүй:

 


Тухайн орон нутгийн булгуудын талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


 

Advertisements