Усны хяналт-шинжилгээний сүлжээ

Усны харуул, усны чанарын харуул, сав газрын хяналт-шинжилгээний цэг, байгууллагын дотоод хяналтын цэгийн жагсаалт


1.

2.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


 Усны харуул, усны чанарын харуул, сав газрын хяналт-шинжилгээний цэг, байгууллагын дотоод хяналтын цэг тус бүрийн мэдээлэл


Цэгийн нэр:

Төрөл:

Байршил (сум, баг, хороо, газрын нэр):

Эзэмшигч, харъяалах байгууллагын нэр:

Дэлгэрэнгүй:

 


Цэгийн нэр:

Төрөл:

Байршил (сум, баг, хороо, газрын нэр):

Эзэмшигч, харъяалах байгууллагын нэр:

Дэлгэрэнгүй:

 


Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


 

Advertisements