Хаягдал ус хаях, зайлуулах цэгүүд

Тухайн орон нутаг дахь хаягдал ус хаях, зайлуулах цэгийн жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Тухайн орон нутгийн хаягдал ус хаях, зайлуулах цэг тус бүрийн мэдээлэл


Хаягдал ус хаях, зайлуулах цэгийн нэр: 

Цэгийн байршил (сум, баг, дүүрэг, хороо, газрын нэр):

Ус хэрэглэгчийн  нэр:

Зөвшөөрөл олгосон байгууллага, албан тушаалтны нэр:

Зөвшөөрлийн огноо, дугаар:

Дэлгэрэнгүй:

 


Хаягдал ус хаях, зайлуулах цэгийн нэр:

Цэгийн байршил (сум, баг, дүүрэг, хороо, газрын нэр):

Ус хэрэглэгчийн  нэр:

Зөвшөөрөл олгосон байгууллага, албан тушаалтны нэр:

Зөвшөөрлийн огноо, дугаар:

Дэлгэрэнгүй:

 


Хаягдал ус хаях, зайлуулах цэгийн нэр: 

Цэгийн байршил (сум, баг, дүүрэг, хороо, газрын нэр):

Ус хэрэглэгчийн  нэр:

Зөвшөөрөл олгосон байгууллага, албан тушаалтны нэр:

Зөвшөөрлийн огноо, дугаар:

Дэлгэрэнгүй:

 

 


Тухайн орон нутгийн хаягдал ус хаях, зайлуулах цэгийн талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 

 


Хүснэгтэн хувилбар

Advertisements