Ус ашиглалтын мэдээлэл

Тухайн орон нутаг дахь ус ашиглах зөвшөөрлийн жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Тухайн орон нутаг дахь ус ашиглах зөвшөөрөл тус бүрийн жагсаалт


Ус ашиглагчийн нэр:

Усны эх үүсвэрийн нэр, байршил:

Ус ашиглах зөвшөөрлийн огноо, дугаар

Зөвшөөрөл олгосон байгууллага, албан тушаалтны нэр:

Дэлгэрэнгүй:

 


Ус ашиглагчийн нэр:

Усны эх үүсвэрийн нэр, байршил:

Ус ашиглах зөвшөөрлийн огноо, дугаар

Зөвшөөрөл олгосон байгууллага, албан тушаалтны нэр:

Дэлгэрэнгүй:

 


Ус ашиглагчийн нэр:

Усны эх үүсвэрийн нэр, байршил:

Ус ашиглах зөвшөөрлийн огноо, дугаар

Зөвшөөрөл олгосон байгууллага, албан тушаалтны нэр:

Дэлгэрэнгүй:

 

 


Тухайн орон нутгийн ус ашиглах зөвшөөрлийн талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар

Advertisements