Уст цэгүүд

Тухайн орон нутгийн уст цэгүүдийн жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


Тухайн орон нутгийн уст цэг тус бүрийн мэдээлэл


Уст цэгийн нэр: 

Уст цэгийн байршил:

Уст цэгийн төрөл (Өрөмдмөл худаг, богино яндант худаг, бетонон хашлагатай уурхайн худаг, энгийн уурхайн буюу гар худаг, цооног)

Дэлгэрэнгүй:

 

 


Уст цэгийн нэр: 

Уст цэгийн байршил:

Уст цэгийн төрөл (Өрөмдмөл худаг, богино яндант худаг, бетонон хашлагатай уурхайн худаг, энгийн уурхайн буюу гар худаг, цооног)

Дэлгэрэнгүй:

 


Уст цэгийн нэр: 

Уст цэгийн байршил:

Уст цэгийн төрөл (Өрөмдмөл худаг, богино яндант худаг, бетонон хашлагатай уурхайн худаг, энгийн уурхайн буюу гар худаг, цооног)

Дэлгэрэнгүй:


Уст цэгийн нэр: 

Уст цэгийн байршил:

Уст цэгийн төрөл (Өрөмдмөл худаг, богино яндант худаг, бетонон хашлагатай уурхайн худаг, энгийн уурхайн буюу гар худаг, цооног)

Дэлгэрэнгүй:

 


Тухайн орон нутгийн уст цэгүүдийн талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар:

Уст цэгийн нэр

Уст цэгийн байршил

Уст цэгийн төрөл (Өрөмдмөл худаг, богино яндант худаг, бетонон хашлагатай уурхайн худаг, энгийн уурхайн буюу гар худаг, цооног)

Дэлгэрэнгүй

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:
Advertisements