Усны мэдээллийн сан

Тухайн орон нутагт хамаарах усны мэдээллийн сангийн жагсаалт


1. Тухайн орон нутагт хамаарах усны сав газрын мэдээллийн сан

2. Тухайн орон нутагт хамаарах аймаг, нийслэлийн усны мэдээллийн сан

3. Тухайн сум, дүүргийн усны мэдээллийн сан

 


Тухайн орон нутагт хамаарах усны мэдээллийн сан тус бүрийн мэдээлэл 


1.Тухайн орон нутагт хамаарах усны сав газрын мэдээллийн сан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

 


2.Тухайн орон нутагт хамаарах аймаг, нийслэлийн усны мэдээллийн сан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

 


Тухайн сум, дүүргийн усны мэдээллийн сан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

 


 

Тухайн орон нутагт хамаарах усны мэдээллийн сангуудын талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 

 


 

Advertisements