Усны барилга байгууламж

Тухайн орон нутаг дахь усны барилга байгууламжийн жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Тухайн орон нутаг дахь усны барилга байгууламж тус бүрийн мэдээлэл


Усны барилга, байгууламжийн нэр: 

Төрөл:

Байршил:

Эзэмшигч, ашиглагчийн нэр:

Дэлгэрэнгүй:


Усны барилга, байгууламжийн нэр: 

Төрөл:

Байршил:

Эзэмшигч, ашиглагчийн нэр:

Дэлгэрэнгүй:


Усны барилга, байгууламжийн нэр: 

Төрөл:

Байршил:

Эзэмшигч, ашиглагчийн нэр:

Дэлгэрэнгүй:


Усны барилга, байгууламжийн нэр: 

Төрөл:

Байршил:

Эзэмшигч, ашиглагчийн нэр:

Дэлгэрэнгүй:

 


Тухайн орон нутгийн усны барилга байгууламжийн талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар

Advertisements