Рашааны орд

Тухайн орон нутаг дахь рашааны ордын жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Тухайн орон нутаг дахь рашааны орд тус бүрийн мэдээлэл


Рашааны ордын нэр: 

Байршил (сум, баг, дүүрэг, хороо, газрын нэр):

Рашааны ордын бүртгэлийн дугаар:

Дэлгэрэнгүй:


Рашааны ордын нэр: 

Байршил (сум, баг, дүүрэг, хороо, газрын нэр):

Рашааны ордын бүртгэлийн дугаар:

Дэлгэрэнгүй:


Рашааны ордын нэр: 

Байршил (сум, баг, дүүрэг, хороо, газрын нэр):

Рашааны ордын бүртгэлийн дугаар:

Дэлгэрэнгүй:


Рашааны ордын нэр: 

Байршил (сум, баг, дүүрэг, хороо, газрын нэр):

Рашааны ордын бүртгэлийн дугаар:

Дэлгэрэнгүй:


Тухайн орон нутгийн рашааны ордуудын талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:


Хүснэгтэн хувилбар

Advertisements