Нуур, тойром

Тухайн орон нутгийн нуур, тойрмын жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Тухөйн орон нутгийн нуур, тойром тус бүрийн мэдээлэл


Дугаар:

Нуур, тойрмын нэр:

Байршил:

Талбай (кв.км):

Нуурын каталоги дээрх бүртгэлийн дугаар:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

 


Дугаар:

Нуур, тойрмын нэр:

Байршил:

Талбай (кв.км):

Нуурын каталоги дээрх бүртгэлийн дугаар:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

 


Дугаар:

Нуур, тойрмын нэр:

Байршил:

Талбай (кв.км):

Нуурын каталоги дээрх бүртгэлийн дугаар:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

 


Дугаар:

Нуур, тойрмын нэр:

Байршил:

Талбай (кв.км):

Нуурын каталоги дээрх бүртгэлийн дугаар:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

 


Т ухайн орон нутаг дахь нуурын талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар:

Нуур, тойрмын нэр

Байршил

Талбай

(кв.км)

Нуурын каталоги дээрх бүртгэлийн дугаар

Дэлгэрэнгүй

1

Цайдам нуур

   

2

Цагаан нуур

     

3

Хунтайжын бүрд

     

4

Хар нуур

   

         

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:


 

Advertisements