Усны сав газар (тухайн орон нутаг хамаарах)

Сав газрын нэр: 

Сав газрын байршил, хамрах аймаг, сум:

Байнгын урсгалтай гол мөрөн:

Нуур:

Тусгай хамгаалалттай газар:

Сав газрын зөвлөлийн мэдээлэл:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:


Хүснэгтэн хувилбар

 

Advertisements