Гол, горхинууд

Тухайн орон нутгийн гол, горхинуудын жагсаалт 


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Тухайн орон нутгийн гол, горхи тус бүрийн мэдээлэл 


Дугаар:

Гол, горхины нэр:

Гол горхийн байршил:

Бүртгэлийн дугаар, код:

Дэлгэрэнгүй:

 


Дугаар:

Гол, горхины нэр:

Гол горхийн байршил:

Бүртгэлийн дугаар, код:

Дэлгэрэнгүй:

 


Дугаар:

Гол, горхины нэр:

Гол горхийн байршил:

Бүртгэлийн дугаар, код:

Дэлгэрэнгүй:

 


Дугаар:

Гол, горхины нэр:

Гол горхийн байршил:

Бүртгэлийн дугаар, код:

Дэлгэрэнгүй:

 


Тухайн орон нутгийн гол, горхинуудын талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар:

Гол, горхины нэр

Гол горхийн байршил

Бүртгэлийн дугаар, код

Дэлгэрэнгүй

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:


 

Advertisements