Газрын доорхи усны орд

Тухайн орон нутгийн газрын доорхи усны ордын жагсаалт


1.

2.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Тухайн орон нутгийн газрын доорхи усны орд тус бүрийн мэдээлэл


Усны ордын нэр: 

Байршил:

Тодорхойлолт:

Дэлгэрэнгүй:

Дугаар, код:

Дэлгэрэнгүй:

 


Усны ордын нэр: 

Байршил:

Тодорхойлолт:

Дэлгэрэнгүй:

Дугаар, код:

Дэлгэрэнгүй:


Тухайн орон нутгийн усны ордуудын талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар

Advertisements