Тусгай хэрэгцээний газар нутаг

Тусгай хэрэгцээний газар нутгийн жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 


Тусгай хэрэгцээний газар нутаг тус бүрийн мэдээлэл


Дугаар:

Тусгай хэрэгцээний газар нутгийн нэр:

ID:

Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар:

Ангилал:

Төрөл:

Зориулалт:

Байршил:

Талбайн хэмжээ (га):

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Дугаар:

Тусгай хэрэгцээний газар нутгийн нэр:

ID:

Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар:

Ангилал:

Төрөл:

Зориулалт:

Байршил:

Талбайн хэмжээ (га):

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Дугаар:

Тусгай хэрэгцээний газар нутгийн нэр:

ID:

Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар:

Ангилал:

Төрөл:

Зориулалт:

Байршил:

Талбайн хэмжээ (га):

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Тухайн орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар нутгийн талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 

 


Хүснэгтэн хувилбар

Тусгай хэрэгцээний газар нутгийн нэр

ID

ТЗ-ын өөрчлөлтийн дугаар

Ангилал

Төрөл

Зориулалт

Байршил

Талбайн хэмжээ

(га)

Дэлгэрэнгүй

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

Advertisements