Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

Тухайн орон нутгийн газрын төлөв байдал, чанарын  хянан баталгааны тайлангийн нэр:

Он:

Дэлгэрэнгүй:

 


Тухайн орон нутгийн газрын төлөв байдал, чанарын  хянан баталгааны тайлангийн нэр:

Он:

Дэлгэрэнгүй:

 


Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээллийн холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар

Advertisements