Газрын нэгдмэл сангийн тайлан

Тухайн орон нутгийн  газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн жагсаалт


1.Тухайн орон нутгийн газрын нэгдмэл сангийн ангиллын тайлан

2.Тухайн орон нутгийн газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан

3.Тухайн орон нутгийн газрын улсын бyртгэлийн тайлан

4.Тухайн орон нутгийн улсын тусгай хэрэгцээний газрын тайлан

5.Тухайн орон нутгийн газрын шилжилт хөдөлгөөний тэнцэл

6.Тухайн орон нутгийн газарт учруулсан хохирлын тайлан

7.Тухайн орон нутгийн газар хамгаалах арга хэмжээний тайлан

8.Тухайн орон нутгийн газрын төлбөр төлөлт, ногдуулалтын тайлан

9.Тухайн орон нутгийн Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлсэн газрын тайлан


Тухайн орон нутгийн  газрын нэгдмэл тайлан тус бүрийн мэдээлэл 


1.Тухайн орон нутгийн газрын нэгдмэл тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:


2.Тухайн орон нутгийн газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:


3.Тухайн орон нутгийн газрын улсын бyртгэлийн тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:


4.Тухайн орон нутгийн улсын тусгай хэрэгцээний газрын тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:


5.Тухайн орон нутгийн газрын шилжилт хөдөлгөөний тэнцэл

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:


6.Тухайн орон нутгийн газарт учруулсан хохирлын тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:


7.Тухайн орон нутгийн газар хамгаалах арга хэмжээний тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй: 

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:


8.Тухайн орон нутгийн газрын төлбөр төлөлт, ногдуулалтын тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй: 

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:


9.Тухайн орон нутгийн Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлсэн газрын тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:


Тухайн орон нутгийн газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээллийн эх сурвалж, хаяг, холбоос:


Хүснэгтэн хувилбар

Тухайн орон нутгийн газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн нэр

Он

Агуулга, бүтэц, хэлбэр

Тайланг олж үзэх хаяг, эх сурвалж

Тухайн орон нутгийн газрын нэгдмэл сангийн ангиллын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Тухайн орон нутгийн газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Тухайн орон нутгийн газрын улсын бyртгэлийн тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Тухайн орон нутгийн улсын тусгай хэрэгцээний газрын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Тухайн орон нутгийн газрын шилжилт хөдөлгөөний тэнцэл Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Тухайн орон нутгийн газарт учруулсан хохирлын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Тухайн орон нутгийн газар хамгаалах арга хэмжээний тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Тухайн орон нутгийн газрын төлбөр төлөлт, ногдуулалтын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Тухайн орон нутгийн Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлсэн газрын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээллийн эх сурвалж, хаяг, холбоос:
Advertisements