Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Тухайн орон нутагт хамаарах газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний жагсаалт


1. Хамаарах аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, түүний тухайн орон нутагт хамаарах хэсэг 

2.Хамаарах аймаг, эсвэл нийслэлийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө, түүний тухайн орон нутагт хамаарах хэсэг 

3.Тухайн сум, эсвэл дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө


Тухайн орон нутагт хамаарах газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө тус бүрийн мэдээлэл  


 

1.Хамаарах аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, түүний тухайн орон нутагт хамаарах хэсэг (бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг)

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй, шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


2.Хамаарах аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө (бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг):

Он:

Дэлгэрэнгүй: 

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй, шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


3.Тухайн сум, эсвэл дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Он:

Дэлгэрэнгүй: 

 

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй, шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


 

 

Хүснэгтэн хувилбар

Тухайн орон нутгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэр

Он

Агуулга, бүтэц, хэлбэр

Дэлгэрэнгүй

Тухайн аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, түүний тухайн орон нутагт хамаарах хэсэг

Бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг

Нийслэлийн (хэрвээ хамаарах бол) газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө

Бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг

Дүүргийн (хэрвээ хамаарах бол) газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг

Сумын (хэрвээ хамаарах бол) газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

Advertisements