Төсөл ба түүний байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

Төсөл ба түүний байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


Төсөл ба түүний байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ тус бүрийн мэдээлэл


Төслийн нэр:

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр:

Төсөл хэрэгжих газрын байршил (аймаг, сум, дүүрэг, баг, хороо, газрын нэр):

Уг төсөлд хийгдсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний төрөл (1.Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 2.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 3.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ):

Дэлгэрэнгүй:

 


Төслийн нэр:

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр:

Төсөл хэрэгжих газрын байршил (аймаг, сум, дүүрэг, баг, хороо, газрын нэр):

Уг төсөлд хийгдсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний төрөл (1.Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 2.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 3.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ):

Дэлгэрэнгүй:

 

 


Төслийн нэр:

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр:

Төсөл хэрэгжих газрын байршил (аймаг, сум, дүүрэг, баг, хороо, газрын нэр):

Уг төсөлд хийгдсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний төрөл (1.Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 2.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 3.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ):

Дэлгэрэнгүй:

 

 


Тухайн орон нутгийн булгуудын талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар

Advertisements