Нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа

Тухайн орон нутаг дахь нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


Тухайн орон нутаг дахь нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа тус бүрийн мэдээлэл


Нөхөн сэргээлтийн компанийн нэр:

Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны зөвшөөрлийн дугаар, огноо:

Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны байршил:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

 


Нөхөн сэргээлтийн компанийн нэр:

Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны зөвшөөрлийн дугаар, огноо:

Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны байршил:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

 


Тухайн орон нутаг дахь нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээллийн холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


 

Advertisements