Бичил уурхай

Тухайн орон нутаг дахь бичил уурхайн жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Тухайн орон нутаг дахь бичил уурхай тус бүрийн мэдээлэл


Бичил уурхайн нэр:

ID:

Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар:

Бичил уурхайн талбай байрших орон нутаг:

Бичил уурхайн талбайн хэмжээ:

Нөхөрлөлийн оноосон нэр:

Гэрээний хугацаа:

Дэлгэрэнгүй:

 


Бичил уурхайн нэр:

ID:

Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар:

Бичил уурхайн талбай байрших орон нутаг:

Бичил уурхайн талбайн хэмжээ:

Нөхөрлөлийн оноосон нэр:

Гэрээний хугацаа:

Дэлгэрэнгүй:

 


Бичил уурхайн нэр:

ID:

Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар:

Бичил уурхайн талбай байрших орон нутаг:

Бичил уурхайн талбайн хэмжээ:

Нөхөрлөлийн оноосон нэр:

Гэрээний хугацаа:

Дэлгэрэнгүй:

 


Тухайн орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь бичил уурхайн талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


 

Advertisements