1. Газрын мэдээллийн ил тод байдлын загвар

2. Ус, гол, рашааны мэдээллийн ил тод байдлын загвар

3. Ойн мэдээллийн ил тод байдлын загвар

4. Амьтны мэдээллийн ил тод байдлын загвар

5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн ил тод байдлын загвар

6. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн ил тод байдлын загвар

7. Уул уурхайн үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлын загвар

8. Орчны доройтол, бохирдлын мэдээллийн ил тод байдлын загвар

Id-1145